Zwiększenie wynagrodzeń Pracowników Uniwersytetu Kaliskiego w 2024 roku

Szanowni Państwo,

5 kwietnia 2024 roku doszło do zawarcia porozumienia między Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego a JM Rektorem dr hab. n. med. Andrzejem Wojtyłą, prof. Uniwersytetu Kaliskiego w sprawie realizacji zwiększenia wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego od 1 stycznia 2024 roku.


W negocjacjach, których finalnym efektem jest przekazany dokument, zaproponowana została metoda kwotowo-procentową. Pozwoliła ona na zmniejszenie podwyżek tym, którzy w warunkach niczym nie uzasadnionych zarabiają dużo więcej niż inne osoby na podobnym stanowisku. W rezultacie – zyskali najmniej zarabiający, zarówno spośród pracowników administracji jaki nauczycieli akademickich.


Przedstawiciele naszej organizacji związkowej, którzy brali udział w negocjacjach nie mogli dopuścić do tego, aby wszystkich objął jednakowy wzrost procentowy. Owszem, tak zrobiono w innych polskich uniwersytetach, ale trzeba pamiętać, że w Uniwersytecie Kaliskim – niemalże od samego początku jego funkcjonowania – nie było i nadal nie ma racjonalnej polityki kadrowej i płacowej.


Chcemy, jako Zarząd NZZP Uniwersytetu Kaliskiego doprowadzić do stworzenia funduszu płacowego, który obejmie dalsze działania w przywracaniu zasad sprawiedliwości społecznej w obrębie prowadzenia powyższych polityk.


Strony, uzgodniły następujące zasady wzrostu wynagrodzeń:
1. W grupie pracowników administracji zwiększa się wynagrodzenie zasadnicze o 10% plus kwota stała 350,00 złotych brutto w przeliczeniu na pełny etat;
2. W grupie pracowników naukowych i dydaktycznych zwiększa się wynagrodzenie zasadnicze o 28,5% a w przypadku gdy:
1) po zastosowaniu w/w wskaźnika wynagrodzenie nie osiąga kwoty najniższego wynagrodzenia brutto dla danego stanowiska, wynagrodzenie zwiększa się do kwoty najniższego wynagrodzenia brutto;
2) po zastosowaniu w/w wskaźnika wynagrodzenie zasadnicze w przeliczeniu na pełny etat przekracza kwotę 8.500,00 złotych, wynagrodzenie oblicza się w sposób następujący: nowe minimalne wynagrodzenie brutto dla danego stanowiska powiększone o nadwyżkę dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego nad dotychczasowym minimalnym wynagrodzeniem brutto dla danego stanowiska.
Jednocześnie postanawia się:
3) W grupie pracowników przyjętych do pracy w 2024 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 5.200,00 złotych w przeliczeniu na pełen etat,
4) W grupie pracowników przyjętych do pracy przed 1 stycznia 2024 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 5.485,00 złotych w przeliczeniu na pełen etat.
3. Zwiększeniami wynagrodzeń, o których mowa powyżej zostaną objęci wszyscy pracownicy Uniwersytetu Kaliskiego zatrudnieni na dzień 1 stycznia 2024 r., w tym również osoby, które na dzień podpisania niniejszego Porozumienia nie są już pracownikami Uczelni.
4. Podwyżki wynagrodzeń, o których mowa w niniejszym porozumieniu zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., a w przypadku pracowników zatrudnionych w 2024 r. od dnia zatrudnienia.
5. Pracownikom zostaną przedstawione aneksy do umów o pracę uwzględniające zwiększenie wynagrodzenia.

Warto dodać, że opóźnienia w wypłatach podwyżki nie są konsekwencją działań uczestniczących w negocjacjach przedstawicieli strony związkowej.


Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Scroll to Top
Skip to content